top of page

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Politikası

1. Amaç ve Kapsam

  İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikasının (“Politika”) temel amacı, Şirket tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda kişisel verileri şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflığı sağlamaktır.

Bu Politika Şirket tarafından yönetilen tüm kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetlerde, ilgili departman yöneticileri ve çalışanların sorumluluğundadır.

 

2. Tanımlar

  KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

GDPR: Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi

Veri Sahibi / İlgili Kişi: Şirket ve Şirket’in bağlı iştiraklerinin ticari ilişki içinde bulunduğu çalışanları, müşterileri, iş ortakları, hissedarları, yetkilileri, potansiyel müşterileri, aday çalışanları, staj yerleri, ziyaretçileri, tedarikçileri, iş birliği içinde çalıştığı kurumların çalışanları, üçüncü kişiler ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verisi işlenen gerçek kişiler.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza 

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Özel Nitelikli Kişisel Veri: : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kişisel Verilerin Anonim Hâle Getirilmesi: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilmeyecek hâle getirilmesi

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hâle getirilmesi işlemi

Şirket: Veri sorumlusu AVRASYA ÇANTA Şirketidir.

KVK Kurulu/Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVK Kurumu/Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

 

3. Politika

  AVRASYA ÇANTA, belirli iş faaliyetleri ve fonksiyonlar ile ilgili olarak kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik teknik ve idari tedbirleri uygulamaktadır. Bu Politika, ek şartlar içermedikçe veya kişisel verilerin korunması için daha yüksek standart gerektiğinde kişisel verilerin korunmasına yönelik ilgili tedbirleri alacaktır.

Kişisel verileri işlenmesi ve korunması hakkında yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri öncelikli olarak uygulama alanı bulacak; ilgili mevzuat ile işbu Politikanın hükümleri arasında çelişki bulunduğu takdirde, güncel mevzuat hükümleri öncelikli olarak geçerli olacaktır.

İşbu Politika, kişisel verilerin korunması için KVKK ve ilgili sair mevzuat hükümlerinde öngörülen kural ve prosedürlere göre oluşturulmuştur. Bu anlamda, Veri Sorumlusu da KVKK uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ile muhafazasını sağlamakla yükümlü olduğundan gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorundadır.

 

4. Kişisel Veriler İşlenirken Uyulacak İlkeler

AVRASYA ÇANTA tüm Kişisel Veri İşleme faaliyetleri kapsamında aşağıda açıklanan genel ilkelere uygun şekilde hareket eder:

 • Kişisel verilerin, hukuka ve dürüstlük kuralına uygun ve şeffaf şekilde işlenmesi,

 • Kişisel verilerin sadece belirli, açık ve meşru amaçlarla toplanması,

 • Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması,

 • Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olması, gecikme yaşanmadan silinmesi veya düzeltilmesi,

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi,

 • Kişisel verilerin uygun güvenliğin sağlanmasına yönelik şekilde işlenmesi.

5. Toplanan Kişisel Veriler

  AVRASYA ÇANTA tarafından toplanan Kişisel Verileriniz Şirketimiz ile olan ilişkinin niteliği ve kanuni yükümlülüklere göre değişmektedir. Toplanan Kişisel Verileriniz şu şekilde sıralanmaktadır.

Kimlik: Ad soyad, Anne – baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no vb.

İletişim: Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no vb.

Özlük: Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları vb.

Aile Bireyleri Yakınlık Bilgisi: Özellikle çalışan adayları ile ilgili olarak Veri Sahibinin çocukları, eşleri ile ilgili kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve profesyonel, eğitim bilgileri vb.

Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler vb.

Talep ve Şikayet: Kişiyle ilişkilendirilen ürün ve hizmetlerimizle ilgili Şirketimize yaptığı talep ve şikayetlerle ilgili toplanan bilgiler ve kayıtlar ile bunların sonuçlarının ilgili iş birimleri tarafından değerlendirildiği raporlara yönelik bilgiler vb.

Müşteri İşlem: Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi vb.

Fiziksel Mekan Güvenliği: Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları vb.

İşlem Güvenliği: IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri vb.

Finans Bilanço: Bilgileri Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri vb.

Finansal Bilgi: Yasal bir takip olması halinde resmi mercilerden gelen bilgi paralelinde kredi kartı borcu, kredi tutarı, kredi ödemeleri, borç bakiyesi, alacak bakiyesi vb.

 

Mesleki Deneyim Diploma bilgileri: Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri vb.

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar: Görsel ve İşitsel kayıtlar vb.

Felsefi İnanç: Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar, Diğer inançlarına ilişkin bilgiler, Dini aidiyetine ilişkin bilgiler, Felsefi inancına ilişkin bilgiler, Mezhep aidiyetine ilişkin bilgiler vb.

Sağlık Bilgileri: Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri vb.

Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri: Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler vb.

6. Kişisel Verileri İşleme Amaçları

  AVRASYA ÇANTA, KVKK ve ilgili sair mevzuat uyarınca, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu bağlamda Şirket tarafından ilgili kişiye kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel veri toplama yöntemi ve kişisel veri toplamanın hukuki sebebi hakkında aydınlatma/bilgilendirme yapılır.

Kişisel veri işleme amacı, şirket ile kişisel veri sahibinin ilişkisi ve işin hukuki niteliğine göre değişmektedir.

Şirket tarafından işlenen kişisel verileri işleme amaçları şu şekildedir:

 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 • Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Talep / Şikayetlerin Takibi

 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini

 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Ücret Politikasının Yürütülmesi

 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 • Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri

 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi

 

7. Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemleri ve Hukuki Sebep

  Kişisel veriler kişisel veri sahibinden veya kişisel veri sahibinin açık rızasını bildirdiği 3. Kişilerden elde edilebilir. Elde edilen bu kişisel veriler toplama, kaydetme, düzenleme, yapılandırma, saklama, uyarlama, değiştirme, kullanma, aktarma, silme, yok etme, anonimleştirme yöntemleri ile işlenebilir.

Kişisel veriler KVKK md.5’te sayılan meşru sebeplerden birinin varlığı halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın yukarıdaki yöntemlerden biri veya birkaçı ile işlenebilirler:

 • Kanunlarda ve ilgili herhangi mevzuatta açıkça öngörülmesi.

 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

8. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası

 1. Şirketimiz, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürece konu olan verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak tespit yapmaktadır. Bu kapsamda, Kişisel Veri İşleme faaliyetine ilişkin yasal yükümlülükler ile zamanaşımı süreleri söz konusuysa mutlaka dikkate alınmaktadır. Kişisel Veri İşleme amacının ortadan kalkması halinde ise, Kişisel Verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 2. KVKK’nın 7.maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, işlenen kişisel verilerin işleme sebeplerinin ortadan kalkması halinde Şirket’in kararı, periyodik kontrolü ve/veya ilgili kişinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, imha edilir veya anonim hale getirilir.

 3. Tarafımıza herhangi bir yolla hatalı olarak iletilen veya ilgili kişinin iradesinin, açık rıza vermeye yönelmediği anlaşılan durumlarda aktarılan kişisel veriler, Şirketimiz tarafından Kanun’a uygun yöntemler ile derhal imha edilir.

 4. Şirketimiz, bu doğrultuda Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası hazırlamıştır. İşbu Saklama ve İmha Politikası tüm durumlarda uygulanacaktır.

 5. Şirketimiz, verinin toplanma sebebi ile bağlantılı olarak, kişisel veriyi veri sahibinin kimliğinin saptanmasına olanak verecek şekilde gerekli olandan uzun süre saklamayacaktır.

 6. Şirketimiz, kişisel veriyi, veri sahibinin hak ve özgürlüklerini koruma amacıyla uygun teknik ve organizasyonel tedbirleri alarak sadece kamu yararı, bilimsel veya tarihsel araştırma veya istatistik amaçlarıyla daha uzun süre saklayabilir.

 7. Kişisel verinin her bir kategorisi için saklama süresi ve Şirket’in veriyi saklamak zorunda olduğu yasal yükümlülükler de dahil olmak üzere bu sürenin belirlenmesinde kullanılan kriteri Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında belirtilmiştir.

 8. Kişisel veriler KVKK hükümleri ve ilgili mevzuat doğrultusunda veri sahibinin hak ve özgürlüklerini korumak ve veri güvenliğini sağlamak amacıyla güvenli bir şekilde imha edilecektir. Verinin silme, yok etme ve anonim hale getirilmesi Saklama ve İmha Politikası doğrultusunda yapılacaktır.

 

9. Kişisel Verilerin Aktarılması

a. Yurtiçi Aktarım

Kişisel verilerin KVKK veya ilgili mevzuat gereği idari ve adli kurum ve kuruluşlara aktarımını zorunlu kıldığı durumlar saklı kalmak üzere, Şirket tarafından ilgili kişilere ait kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın başka kişilere aktarılmamaktadır fakat KVKK’nın 5 ve/veya 6. maddesinde sayılı hususların söz konusu olduğu durumlarda hukuka uygunluk sebebi varlığından dolayı açık rıza aranmaksızın kişisel verileriniz yasal çerçevede ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır. Şirketimiz işbu aktarım ile ilgili de Veri Sahibini aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir. Buna göre aktarım yapılabilecek kurum, kuruluş ve/veya kişiler iş bu politikanın c maddesinde sayılmıştır.

 

b. Yurtdışı Aktarım

AVRASYA ÇANTA, KVKK ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun ve gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve ilgili kişinin açık rızasını alarak kişisel verileri yurt dışına aktarabilir. İlgili kişinin açık rızasının aranmadığı haller için, kişisel verinin aktarılacağı ülkenin “güvenli ülke” statüsünde olması ve yeterli korumayı sağlayıp sağlamadığı şartı aranır. Kurul tarafından veri aktarılan ülkenin güvenli ülke statüsünde sayılmadığı durumlar için, Kurul izni ile yeterli korumayı taahhüt edecek bir veri aktarım protokolü imzalanır.

 

c. Aktarım Yapılan Kurum, Kuruluşlar ve Kişiler

 • AVRASYA ÇANTA, kişisel verileri, İş Hukuku, Borçlar Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Ticaret Kanunu, Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği ve hizmetlerimiz ile ilgili diğer tüm mevzuat çerçevesinde sayılı mevzuatlar gereğince;

  • İlgili kamu kurum ve kuruluşlar,

  • Yetkili mercilere,

  • Vergi Daireleri, işyeri müfettişleri, İŞKUR, Bölge Çalışma ve SGK başta olmak üzere idari kurum ve kuruluşlarla paylaşabilir.

 • Bunlar dışında Şirketimiz kişisel verilerinizi, KVKK md.8 ve 9’a aykırı olmamak ve ilgili mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini almak kaydıyla;

  • Yurt içindeki ve/veya yurt dışındaki iş birliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarına, tedarikçilere, iştiraklerine,

  • Dışarıdan destek alınan hukuk bürosuna, ISG danışmanlık firmasına ve talep olması halinde mahkemelere ve diğer resmi-adli mercilere aktarılabilir.

 

10. Veri Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Tedbirler

  Şirketimiz, kişisel verilerin güvenliğini sağlamaya yönelik veri ihlallerini engelleyecek teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz;

 • İdari açıdan;

  • Mevcut risk ve tehditleri belirlemek üzere risk denetimi yapmaktadır.

  • Çalışanlara yönelik farkındalık çalışmaları periyodik olarak yapılmaktadır.

  • Kişisel veri güvenliği politikaları ve prosedürleri bulunmaktadır.

  • Veri minimizasyonu anlayışını benimseyerek kişisel verilerin mümkün olduğunca azaltılması için çalışmaktadır.

 • Teknik açıdan;

  • Siber güvenliğin sağlanması,

  • Kişisel veri güvenliğinin takibi,

  • Kişisel veri içeren ortamların güvenliğinin sağlanması,

  • Kişisel verilerin güvenli alanlarda ve bulut bilişim sistemlerinde saklanması,

  • Bilgi teknolojileri sistemleri tedariki, geliştirme ve bakımı için gerekli yazılımsal ve donanımsal tedbirleri alarak, kişisel verileri kanunun öngördüğü şartlarla işlemektedir.

 

11. Veri Envanteri

  AVRASYA ÇANTA, KVKK uyumluluk süreci boyunca riskleri ve fırsatları tespit etmek için yaklaşımının bir parçası olarak bir veri envanteri oluşturmuştur.

Avrasya Çanta ’nın veri envanteri şunları belirler:

 • Kişisel veriyi kullanan iş süreçleri,

 • İşlenen kişisel veri,

 • İşlenen özel nitelikli kişisel veri,

 • Kişisel veri sahibi,

 • Kişisel verileri toplama yöntemi-kişisel verinin kaynağı;

 • Kişisel veri işleme amacı,

 • Kişisel veri işlemenin hukuki sebebi,

 • Kişisel veri saklama süresi,

 • Yurt İçi ve Yurt dışı alıcı grubu,

 • Teknik ve idari tedbirler.

 

12. Veri Sahibinin Hakları

  KVKK md.11 kapsamında veri sahibinin aşağıda sayılan hakları bulunmaktadır ve dilediği taktirde veri sorumlusuna onun belirlediği yöntemlerle ulaşarak haklarını kullanabilir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse bu bilginin yapısına ilişkin bilgi talep etme ve kime ifşa edildiğini öğrenme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve bu yönde yapılan işlemin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bunun üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İlgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

13. Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

 • Veri sahipleri, yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak AVRASYA ÇANTA’a başvurabilir.    Bu kapsamda web sitesinde  (www.avrasyacanta.com) yayınlanan “Başvuru Formu” nu doldurarak; şahsen kimlik teyidi yapmak, iadeli taahhütlü olarak veya noter vasıtasıyla başvuru formunu “Sümer Mah. 201. Sk. Turhan Zeytinburnu / İSTANBUL” adresine postalamak veya  info@avrasyacanta.com adresinden kimlik teyitli bir şekilde e-posta göndermek suretiyle taleplerinizi iletebilir.

 • Bu durumda AVRASYA ÇANTA talebi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, AVRASYA ÇANTA Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir. Taleplerin alınması, iletilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreçler İlgili Kişi Başvuru Süreci uyarınca gerçekleştirilir.

 • AVRASYA ÇANTA’nın tüm personeli, görev tanımı ne olursa olsun kendisine yönelmiş veri sahibi erişim taleplerine yönelik olarak doğru başvuru yöntemi konusunda veri sahiplerini yönlendirmekle yükümlüdür. AVRASYA ÇANTA personeli, veri sahiplerinden gelecek talepler konusunda nasıl hareket etmeleri konusunda Veri İletişim Sorumlusu ile irtibat kuracaktır.

 

14. Politikanın Güncel Tutulması

  Bu dokümanın sahibi AVRASYA ÇANTA Veri Sorumlusudur. Bu politika AVRASYA ÇANTA ’nın süreçlerinde meydana gelecek değişikliklerde ya da düzenli olarak yılda bir defa düzenli olarak gözden geçirilmesinden sorumludur.

Bu dokümanın güncel versiyonu www.avrasyacanta.com adresi üzerinden yayınlanmaktadır.

Bu politika 10.04.2022 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve Genel Müdürün imzası ile arşivlenip yayımlanmıştır.

Revizyon Geçmişi Kayıtları

İlk Yayım : 10.04.2022

bottom of page